Beleidsverklaring Apics.nl

De directie van Apics Flexjobs heeft een beleid dat erop is gericht te voldoen aan eisen van klanten, ISO 9001:2015 en overige relevante wettelijke en andere eisen.

 

Wij vinden het belangrijk om goed te zorgen voor onze opdrachtgevers, onze (toekomstige) medewerkers, de leveranciers en de omgeving.

 

Apics Flexjobs heeft de volgende kernwaarden hoog in het vaandel staan:

 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 • Betrokkenheid
 • Eenvoudige functionaliteit
 • Denkend in oplossingen i.p.v. obstakels
 • No-nonsense mentaliteit
 • Klantgerichtheid
 • De lerende organisatie

 

Dit uit zich in ons streven naar continue verbetering en ondersteunen we met de volgende uitgangspunten:

 • het streven naar een goede werksfeer voor alle medewerkers en ervoor zorgen dat het belang van de medewerker zoveel mogelijk overeenkomt met het belang van het bedrijf;
 • streven naar continue verbetering op gebied van VGM;
 • het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de ISO 9001:2015 met als doel het uitvoeren en opleveren van producten in overeenstemming met de geldende voorschriften en te streven dat de klanten tevreden zijn en blijven;
 • het proactief voorkomen of zoveel mogelijk beperken van onveilige situaties en/of onveilige handelingen, waardoor persoonlijke letsel en materiële schade zou kunnen optreden;
 • het bieden van aangepast werk, wanneer door een ongeval medewerkers hun functie niet meer kunnen uitoefenen;
 • het adviseren van klanten en opdrachtgevers omtrent producten en diensten;
 • het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden;
 • het zoveel als mogelijk bijdragen aan het voorkomen en beperken van milieuschade;
 • het inkopen, distribueren en afleveren van kwalitatief hoogwaardige producten;
 • bij de inkoop van materialen zoveel als mogelijk rekening te houden met de herkomst daarvan en de omstandigheden en wijze waarop deze materialen zijn geproduceerd;
 • het leveren volgens de gemaakte afspraken, condities en levertijd en het bieden van een goede service, uitvoering en toegevoegde waarde (kennis);
 • samen met de opdrachtgever kijken naar de mogelijkheden om binnen een project of opdracht, de meest duurzame variant of werkwijze te hanteren;
 • het continu verbeteren en vergroten van de klanttevredenheid;
 • betere afstemming tussen afdelingen ten aanzien van het proces, waardoor fouten en klachten tot een minimum beperkt worden en faalkosten worden teruggebracht.
 • Het continue verbeteren en zicht houden op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers door middel van een klantencheck;

 

De directie ziet toe op de uitvoering van het beleid en houdt de medewerkers continue van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte.

 

Het beleid wordt op aanvraag aan klanten en andere geïnteresseerden beschikbaar gesteld.

 

Evalueren en bijstellen:

De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt herzien.

Jaarlijks zal door de directie tijdens de management review (zie SOP 05.01) het KAM-beleid en bijbehorende doelstellingen (zie 02.02) worden geëvalueerd en worden bijgesteld.

Dit beleid is nader uitgewerkt in procedures, die zijn opgenomen in het KAM-systeem.

Door het behalen en behouden van het ISO 9001 willen we dit beleid naar buiten toe kenbaar maken.

Alle medewerkers dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid bij Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzaken.

Het management van Apics Flexjobs is betrokken bij het kwaliteitsmanagementsysteem. Doel is om de kwaliteit van de producten, diensten en concepten continue te verbeteren volgens de methode van Deming (Plan-Do-Check-Act).

De organisatie, verantwoordelijkheden en werkwijzen zoals in dit managementsysteem zijn aangegeven, zijn in overeenstemming met de feitelijke situatie.